ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΑΜΕ (Ένωσης Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος)

 

 

   Οι Σκοποί του Σωματείου είναι:

 

- Η προαγωγή της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου μαστού μέσω των απεικονιστικών μεθόδων και των επεμβατικών τεχνικών προεγχειρητικών εντοπισμών και βιοψιών και η με κάθε μέσο ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης και βασικής, κλινικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο επιστημονικό αυτό γνωστικό αντικείμενο.

- Η προαγωγή της έννοιας του ποιοτικού ελέγχου στα εργαστήρια απεικόνισης του μαστού, η εκπαίδευση των ακτινολόγων στις τεχνικές ποιοτικού ελέγχου και η εφαρμογή των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου μέσω πιστοποιήσεων.

- Η προαγωγή της έννοιας του μαζικού μαστογραφικού ελέγχου ασυμπτωματικών γυναικών, ο σχεδιασμός  και η εφαρμογή του.

- Η προαγωγή της έννοιας της προεγχειρητικής διάγνωσης και η εκπαίδευση των ακτινολόγων στις επεμβατικές τεχνικές προεγχειρητικής διάγνωσης.

- Η ενημέρωση του κοινού για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης μέσω προληπτικών απεικονιστικών εξετάσεων υψηλής ποιότητος.

- Η δημιουργία Σχολής Απεικόνισης Μαστού και Προληπτικού Μαστογραφικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και η έκδοση πιστοποιητικών εκπαίδευσης των συναδέλφων Ακτινολόγων.

 

  • Η ενίσχυση της επικοινωνίας των ακτινολόγων με συναδέλφους τους, μέσα και έξω από τα όρια της Ελλάδας και η συνεργασία με Ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και λοιπούς επιστημονικούς φορείς με στόχο την προαγωγή των στόχων του Σωματείου.

 

  • Η διοργάνωση συνεδρίων-εκπαιδευτικών συναντήσεων σε θέματα που αφορούν τους στόχους του Σωματείου.

 

- Κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προάγει το έργο του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που έχουν σαν σκοπό την εξεύρεση πόρων για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

 

- Η έρευνα, προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών εν  γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου μαστού.

- Η προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των μελών του.

- Η δημιουργική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (κρατικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς) σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον και η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με τους φορείς αυτούς.

- Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων – συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

- Η συμμετοχή δι’ αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων του σε επιστημονικές εταιρείες ή άλλους επιστημονικούς φορείς συναφούς  αντικειμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας σε ότι αφορά στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μαστού και το ρόλο του εξειδικευμένου Ακτινολόγου Μαστού.

- Η δημιουργία βάσης δεδομένων, με τη συλλογή από έγκυρες πηγές (διαδίκτυο, διεθνή βιβλιογραφία, κλινικές, ινστιτούτα, οργανώσεις κλπ.) και η στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση πληροφοριών σε ότι αφορά την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μαστού.

- Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου μαστού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

- Η διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, τηλεοπτικών – ραδιοφωνικών εκπομπών και γενικότερα η συνεργασία με όλα τα ΜΜΕ, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών,  βιβλίων και σε ηλεκτρονική μορφή για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για θέματα πρόληψης και θεραπείας.

- Η συνεργασία και η από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες οργανώσεις, ενώσεις, συλλόγους, σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, επιστημονικούς – κοινωνικούς φορείς, αρχές  τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς, κλινικές,  ινστιτούτα, επιχειρήσεις, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του Σωματείου.

- Κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προάγει το έργο του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που έχουν σαν σκοπό την εξεύρεση πόρων για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

 

 

ΜΕΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Σωματείο μπορεί να:

 

 - Συνέρχεται σε τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις των μελών του.

 

- Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις ή κοινές συνεδριάσεις με μέλη άλλων επιστημονικών οργανώσεων ή φορέων με στόχο την προαγωγή του επιστημονικού επιπέδου των ακτινολόγων ιατρών αλλά και ιατρών άλλων ειδικοτήτων.

 

- Συνεργάζεται με άλλες ενώσεις, επιστημονικούς φορείς και Οργανισμούς, οι οποίοι υπηρετούν και έχουν τον ίδιο σκοπό.

 

- Εκδίδει περιοδικό και γενικά δημοσιεύει μελέτες ή εργασίες ή έρευνες ανακοινωθείσες στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του ή στα συνέδρια   που οργανώνει.

 

  - Παράγει, εκδίδει έντυπα, ηλεκτρονικές ενημερωτικές εφημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια και οργανώνει δικτυότοπο για προώθηση των στόχων του.

 

 - Μελετά συστηματικά και προβάλλει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτινολόγοι και υποδεικνύει μέτρα για την επίλυσή τους.

 

- Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς και μη, και υποβάλλει προς αυτούς εποικοδομητικές προτάσεις.

 

- Ενημερώνει τα μέλη του για νέες τροποποιήσεις και νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την άσκηση της ειδικότητας της ακτινολογίας εν γένει.            

 

- Συμπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του.  

   

- Δημιουργεί αρχείο από τις δραστηριότητές του καθώς και από οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προβαίνει και πραγματοποιεί επαφές που θεωρεί αναγκαίες για την εξασφάλιση κονδυλίων για την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

 

- Συνεργάζεται με το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας, την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία και όλες τις συναφούς αντικειμένου επιστημονικές εταιρείες και λοιπούς επιστημονικούς φορείς, για το συντονισμό των ενεργειών που θα αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ακτινολόγοι στο πλαίσιο της εργασίας τους σε δημόσιο φορέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

- Συνεργάζεται με τους άλλους φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο του  Μαστού (Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, ΕΧΕΜ, ΕΓΕΠΑΜ, Ε.Μ.Ε.Ι.Σ, Κολλέγιο Μαστολογίας κλπ.) και συμμετέχει στον υπό δημιουργία φορέα συνεργασίας συλλόγων, σωματείων,   εταιρειών κλπ. μαστού (Ελληνική Ομοσπονδία Εταιρειών Μαστού) σαν ιδρυτικό μέλος.

 

- Στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων, το Σωματείο εκπονεί και εκτελεί προγράμματα και μελέτες σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, εργαστήρια και κλινικές. Επίσης μπορεί να αναλάβει την διεξαγωγή  μελετών που ανατίθενται από τρίτους ή και να αναθέσει μελέτες σε     τρίτους.

 

- Το Σωματείο προκηρύσσει, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, υποτροφίες για γιατρούς ή άλλους επιστήμονες με στόχο την    μετεκπαίδευσή τους.    

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr