ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους. Τακτικοί είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής, β) η ετήσια συνδρομή και γ) η πρόσοδος της περιουσίας του Σωματείου.

Έκτακτοι είναι: α) Οι εισφορές των μελών, που αποφασίζει η Γ.Σ. και β) οι εθελοντικές παροχές από ελευθεριότητα τρίτων ή μελών προς το Σωματείο (δωρεές - κληρονομιές κ.λπ.) και οι ενισχύσεις του Κράτους και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινωφελών οργανισμών, γ) τα έσοδα από διοργάνωση επιστημονικών ή άλλων εκδηλώσεων κλπ, και δ) οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα ιδιωτών, φαρμακευτικών εταιρειών, ή οργανισμών και ε) τυχόν κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς το Σωματείο γίνονται πάντοτε επώνυμα.

Η διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου ανήκει στο Δ.Σ. αυτού, που υπόκειται στον έλεγχο της Ε.Ε. και της Γ.Σ. Η διαχειριστική περίοδος της εταιρίας ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Απαγορεύεται η διάθεση περιουσίας του Σωματείου για σκοπούς άσχετους προς τους σκοπούς του.

 

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κάθε τρία χρόνια στην τακτική Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. του Σωματείου μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στο χώρο της Γ.Σ. και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ. για την ψηφοφορία.

Υποψήφιος για τα Συλλογικά Όργανα του Σωματείου δικαιούται να είναι κάθε μέλος του Σωματείου που είναι ταμειακά τακτοποιημένο και έχει εγγραφεί τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν από τις  εκλογές. Η ψηφοφορία διεξάγεται χωριστά για κάθε περίπτωση. Κάθε εκλογέας δικαιούται να περιλάβει στο ψηφοδέλτιο τόσους υποψηφίους, όσος είναι και ο αριθμός που προβλέπεται για κάθε αξίωμα, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών.

Την σειρά επιτυχίας την καθορίζει ο αριθμός των ψήφων, αρχίζοντας από εκείνον που έλαβε τους περισσότερους και τελειώνοντας σε εκείνον που έλαβε τους λιγότερους. Οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τα τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

  1. Για να γίνει τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται, για μεν την απαρτία της Γ.Σ. η παρουσία του 1/2 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την λήψη απόφασης η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
  2. Η πρώτη μετά τη νόμιμη σύσταση του Σωματείου Γ.Σ. των μελών θα γίνει με ευθύνη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για σύγκληση τακτικής Γ.Σ., το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή των μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.
  3. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από την Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.
  4. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την Γ.Σ. στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων.

 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία α) Μητρώου των μελών του Σωματείου και β) Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γ.Σ. γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. δ) Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ε. Ε. ε) Εσόδων - Εξόδων και στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. μπορεί να θεσπισθεί η τήρηση και άλλων βιβλίων. Τα Μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων των βιβλίων του Σωματείου.

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, επακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας, όπως ο νόμος ορίζει.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr