ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου  είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Όλα τα αξιώματα στην οργάνωση και διοίκηση του Σωματείου  είναι τιμητικά και άμισθα. Μέλη του Σωματείου  δεν δικαιούνται αμοιβής για τις υπηρεσίες που προσφέρουν εθελοντικά  στο Σωματείο ή λόγω αξιώματος. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

  1. Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν, εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του καταστατικού.
  2. Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ε.Ε. και τον Ισολογισμό. Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., να τροποποιεί το καταστατικό και να λύει το Σωματείο.
  3. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει. Το δικαίωμα της Γ.Σ. να παύει τα όργανα της διοίκησης δεν μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του καταστατικού.

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ. Σ.

Η Γ.Σ. των μελών συγκαλείται από το Δ.Σ., τακτικά μεν μια φορά ετησίως, προκειμένου να εκθέσει τα κατά τον προηγούμενο χρόνο πεπραγμένα και να υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό, καθώς και το σχέδιο δράσης για τον επόμενο χρόνο, έκτακτα δε με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών, η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.

Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και συνέρχεται ύστερα από αναγγελία του Γενικού Γραμματέα που κοινοποιείται στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την πραγματοποίησή της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

 

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μέχρι την έναρξη οποιασδήποτε Γ.Σ. έχει δικαίωμα κάθε μέλος να εξοφλήσει τις οφειλές του προς το Σωματείο. Αντιπροσώπευση των μελών της Γ.Σ. δεν επιτρέπεται ούτε για συμμετοχή ούτε για ψηφοφορία. Αν δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται αυτοδικαίως νέα συνέλευση για τα ίδια θέματα την ίδια ημέρα και ώρα την αμέσως επόμενη εβδομάδα χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε αριθμός τακτοποιημένων οικονομικά μελών και αν παρευρίσκεται.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. και με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου αυτού, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 12 του καταστατικού. Όταν στην τακτική Γ.Σ. παρευρίσκεται το ήμισυ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τότε αυτή μπορεί να συζητήσει και να λάβει απόφαση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που η ίδια και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων θα αποφασίσει εφ’ όσον από το νόμο δεν απαγορεύεται τούτο. Οι έκτακτες όμως Γ.Σ. συζητούν και αποφασίζουν μόνο και αποκλειστικά στα θέματα για τα όποια συγκαλούνται.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ- ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει σε αυτήν ο Πρόεδρος του ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) κατά την έναρξη της συνεδρίασής της και εφόσον διαπιστωθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι ευρίσκεται στην νόμιμη απαρτία, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της με ανάταση των χειρών των παρόντων μελών κατά απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, δίδει και αφαιρεί τον λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Όταν πρόκειται να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων του Σωματείου, η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή Εφορευτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη με ομοφωνία ή με ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία εκλέγουν τον πρόεδρό της που τον γνωστοποιούν στην Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την κατά το νόμο και το καταστατικό διενέργεια εκάστης εκλογής, συντάσσει και υπογράφει τα σχετικά πρακτικά ψηφοφορίας και διαλογής, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην Γ.Σ. που καταχωρούνται στα πρακτικά της και παραδίδει επί αποδείξει τα πρακτικά ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια, τις ενστάσεις και παν άλλο σχετικό έγγραφο στον πρόεδρό της.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως διά βοής. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εξαιρετικά για την λήψη αποφάσεως για την διάλυση του Σωματείου ή για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου είναι μυστική. Όμοια γίνεται και όταν τίθενται σε ψηφοφορία θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση ή εγκρίσεως λογοδοσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε μέλους, με ανάταση του χειρός ή με απάντηση με ναι ή όχι στο σχετικό ερώτημα.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γ.Σ. μαζί με δύο (2) αναπληρωματικούς συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται τριετής.

Τα μέλη του Δ.Σ. που εκπίπτουν του αξιώματός τους κατά τη διάρκεια της θητείας για οποιοδήποτε λόγο (θανάτου, διαγραφής, παραιτήσεως κλπ.) αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως του Δ.Σ. συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή του αναγκαίου αριθμού συμβούλων και ισαρίθμου αναπληρωματικών για το υπόλοιπο της θητείας του υπάρχοντος  Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα μέσα σε 15 ημέρες από της εκλογής του με επιμέλεια και ευθύνη εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και κατανέμει τα αξιώματα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερα από ένα από τα αξιώματα αυτά.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν από την Γ.Σ., οποιαδήποτε στιγμή, με πλειοψηφία των παρόντων σ' αυτήν και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα των δυο πέμπτων (2/5) των εγγεγραμμένων μελών. Σε τέτοια περίπτωση η Γ.Σ. αποφασίζει ταυτόχρονα την άμεσο σύγκληση νέας Γ.Σ. και ορίζει τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως αυτής.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη τούτου σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν τρία μέλη εγγράφως στην δε σχετική πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση υπογράφεται και από τον Γενικό Γραμματέα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν βρίσκονται τουλάχιστο 3 μέλη του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο στην σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον θέτει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ., υποβάλλει τον απολογισμό και λογοδοτεί στην τακτική Γ.Σ. για την περασμένη διαχειριστική περίοδο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για την λειτουργία του Σωματείου, συγκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε τακτική και έκτακτη Γ.Σ, εγγράφει ή διαγράφει μέλη με όσα ορίζονται στο παρόν, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου κλπ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

  1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό, καθώς και τη Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς το Σωματείο, σε όλες τις σχέσεις του με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, το Ελληνικό Δημόσιο, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Διοικητικής Αρχής, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και παντός Οργανισμού, μπορεί δε να αναθέσει σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο ή σε δικηγόρο ή σε λογιστή ή και σε τρίτο πρόσωπο την εκπροσώπησή του για ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, εξουσιοδοτώντας ή παρέχοντας σχετική πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα αυτά.

γ) Διοικεί τις υπηρεσίες του Σωματείου και κατευθύνει τις ενέργειες των οργάνων του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

δ) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Εκδίδει και υπογράφει για λογαριασμό του Σωματείου πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.

στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.

η) Κινεί, τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Σωματείο και φυλάσσει το βιβλιάριο καταθέσεων.

θ) Ελέγχει και τηρεί τα βιβλία του Σωματείου.

ι) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών.

  1. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενέργειές του.

 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

  1. Ο Αντιπρόεδρος:

α. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

β. Καθοδηγεί τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει σε έκτακτες περιπτώσεις χωρίς διατυπώσεις.

γ. Συνεργάζεται με τα λοιπά όργανα του Σωματείου, συντονίζει το έργο αυτών και  παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο από τα αρχεία που τηρεί η Γραμματεία.

δ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

  1. Τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληροί ένας από τους συμβούλους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Ταμίας.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα βιβλία του Σωματείου και τα αρχεία αυτού, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., που τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τα θέτει για έγκριση και υπογραφή στους λοιπούς συμβούλους. Επίσης, εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής, βάσει αποφάσεως του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και διεξάγει την αλληλογραφία.

 

 

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο του Σωματείου. Διενεργεί τις εισπράξεις βάσει αριθμημένων και θεωρημένων από την Εξελεγκτική Επιτροπή διπλοτύπων αποδείξεων, τις οποίες υπογράφει και σφραγίζει με τη σφραγίδα του Σωματείου. Διενεργεί τις πληρωμές βάσει των προαναφερθέντων ενταλμάτων πληρωμής. Καταθέτει στην Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα ποσά που εισπράττει για το Σωματείο εφ' όσον υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, ενώ δύναται, όπως και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (ενεργώντας ο καθένας μόνος του και χωριστά) να προβαίνει σε αναλήψεις από την τράπεζα οποιουδήποτε ποσού. Επίσης, τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και τα Δικαιολογητικά της Ταμειακής διαχειρίσεως. Τούτον αναπληρώνει ένας από τους λοιπούς συμβούλους με απόφαση του Δ.Σ.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό. Από τα τακτικά μέλη εκλέγεται ο Πρόεδρός της, που διευθύνει τις συνεδριάσεις της και επιμελείται της συντάξεως της εκθέσεως ελέγχου.

Η Επιτροπή αυτή εκλέγεται από την Τακτική Γ.Σ. ταυτόχρονα με το Δ.Σ., έχει την ίδια θητεία με αυτό, που αρχίζει και τελειώνει όπως και η θητεία του Δ.Σ. και τα Μέλη της ανακαλούνται όπως και τα Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.

Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται σε σώμα για την κατανομή των αξιωμάτων μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή της, με ευθύνη και επιμέλεια εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει κάθε στιγμή την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, τόσο ως προς την νομιμότητα των πράξεων όσο και ως προς την ορθότητα της διαχειρίσεως της περιουσίας του Σωματείου από το Δ.Σ. και συντάσσει σχετική έκθεση, που ανακοινώνει στην Τακτική Γ.Σ.

Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Δ.Σ. ώστε δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Ε.Ε. και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ.

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr