ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOY ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» («Ε.Α.M.Ε.»)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται Επιστημονικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και διακριτικό τίτλο  «Ε.Α.M.Ε.».

Στις σχέσεις, επαφές, συνεργασίες κλπ., που θα έχει η το Σωματείο στην αλλοδαπή, η επωνυμία στην Αγγλική γλώσσα θα είναι: «HELLENIC SOCIETY OF BREAST RADIOLOGISTS»  (H.S.B.R.).

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική. Περιφερειακά μεταξύ δύο κύκλων αναγράφεται η επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και το έτος ίδρυσής του 2017.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

 

Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, ειδικότερη δε διεύθυνση εγκατάστασης αυτού, η οδός  Σεμιτέλου αρ.6.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους, μπορεί να ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ

   Οι Σκοποί του Σωματείου είναι:

- Η προαγωγή της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου μαστού μέσω των απεικονιστικών μεθόδων και των επεμβατικών τεχνικών προεγχειρητικών εντοπισμών και βιοψιών και η με κάθε μέσο ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης και βασικής, κλινικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο επιστημονικό αυτό γνωστικό αντικείμενο.

- Η προαγωγή της έννοιας του ποιοτικού ελέγχου στα εργαστήρια απεικόνισης του μαστού, η εκπαίδευση των ακτινολόγων στις τεχνικές ποιοτικού ελέγχου και η εφαρμογή των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου μέσω πιστοποιήσεων.

- Η προαγωγή της έννοιας του μαζικού μαστογραφικού ελέγχου ασυμπτωματικών γυναικών, ο σχεδιασμός  και η εφαρμογή του.

- Η προαγωγή της έννοιας της προεγχειρητικής διάγνωσης και η εκπαίδευση των ακτινολόγων στις επεμβατικές τεχνικές προεγχειρητικής διάγνωσης.

- Η ενημέρωση του κοινού για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης μέσω προληπτικών απεικονιστικών εξετάσεων υψηλής ποιότητος.

- Η δημιουργία Σχολής Απεικόνισης Μαστού και Προληπτικού Μαστογραφικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και η έκδοση πιστοποιητικών εκπαίδευσης των συναδέλφων Ακτινολόγων.

- Η ενίσχυση της επικοινωνίας των ακτινολόγων με συναδέλφους τους, μέσα και έξω από τα όρια της Ελλάδας και η συνεργασία με Ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και λοιπούς επιστημονικούς φορείς με στόχο την προαγωγή των στόχων του Σωματείου.

- Η διοργάνωση συνεδρίων-εκπαιδευτικών συναντήσεων σε θέματα που αφορούν τους στόχους του Σωματείου.

- Κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προάγει το έργο του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που έχουν σαν σκοπό την εξεύρεση πόρων για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

- Η έρευνα, προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών εν  γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου μαστού.

- Η προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης των μελών του.

- Η δημιουργική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (κρατικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς) σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον και η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με τους φορείς αυτούς.

- Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων – συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

- Η συμμετοχή δι’ αντιπροσώπου ή αντιπροσώπων του σε επιστημονικές εταιρείες ή άλλους επιστημονικούς φορείς συναφούς  αντικειμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας σε ότι αφορά στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μαστού και το ρόλο του εξειδικευμένου Ακτινολόγου Μαστού.

- Η δημιουργία βάσης δεδομένων, με τη συλλογή από έγκυρες πηγές (διαδίκτυο, διεθνή βιβλιογραφία, κλινικές, ινστιτούτα, οργανώσεις κλπ.) και η στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση πληροφοριών σε ότι αφορά την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μαστού.

- Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης της έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου μαστού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

- Η διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, τηλεοπτικών – ραδιοφωνικών εκπομπών και γενικότερα η συνεργασία με όλα τα ΜΜΕ, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων, περιοδικών,  βιβλίων και σε ηλεκτρονική μορφή για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για θέματα πρόληψης και θεραπείας.

- Η συνεργασία και η από κοινού προσπάθεια μαζί με αντίστοιχες οργανώσεις, ενώσεις, συλλόγους, σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, επιστημονικούς – κοινωνικούς φορείς, αρχές  τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιους οργανισμούς, κλινικές,  ινστιτούτα, επιχειρήσεις, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του Σωματείου.

- Κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προάγει το έργο του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που έχουν σαν σκοπό την εξεύρεση πόρων για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την πραγματοποίηση του σκοπού το Σωματείο μπορεί να:

 - Συνέρχεται σε τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις των μελών του.

- Οργανώνει επιστημονικές συναντήσεις ή κοινές συνεδριάσεις με μέλη

    άλλων επιστημονικών οργανώσεων ή φορέων με στόχο την προαγωγή του

    επιστημονικού επιπέδου των ακτινολόγων ιατρών αλλά και ιατρών άλλων

     ειδικοτήτων.

- Συνεργάζεται με άλλες ενώσεις, επιστημονικούς φορείς και

 Οργανισμούς, οι οποίοι υπηρετούν και έχουν τον ίδιο σκοπό.

- Εκδίδει περιοδικό και γενικά δημοσιεύει μελέτες ή εργασίες ή έρευνες

ανακοινωθείσες στις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του ή στα συνέδρια   που οργανώνει.

  - Παράγει, εκδίδει έντυπα, ηλεκτρονικές ενημερωτικές

εφημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια και οργανώνει δικτυότοπο για προώθηση

 των στόχων του.

 - Μελετά συστηματικά και προβάλλει τα προβλήματα που

 αντιμετωπίζουν οι ακτινολόγοι και υποδεικνύει μέτρα για την επίλυσή τους.

- Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, κρατικούς και μη, και

 υποβάλλει προς αυτούς εποικοδομητικές προτάσεις.

- Ενημερώνει τα μέλη του για νέες τροποποιήσεις και νομοθετικές

διατάξεις που αφορούν την άσκηση της ειδικότητας της ακτινολογίας εν γένει.                

  - Συμπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του.           

   

- Δημιουργεί αρχείο από τις δραστηριότητές του καθώς και από

οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία προβαίνει και πραγματοποιεί επαφές που θεωρεί αναγκαίες για την εξασφάλιση κονδυλίων για την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

- Συνεργάζεται με το Ελληνικό Κολλέγιο Ακτινολογίας, την Ελληνική

 Ακτινολογική Εταιρεία και όλες τις συναφούς αντικειμένου επιστημονικές εταιρείες και λοιπούς επιστημονικούς φορείς, για το συντονισμό των ενεργειών που θα αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ακτινολόγοι στο πλαίσιο της εργασίας τους σε δημόσιο φορέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

- Συνεργάζεται με τους άλλους φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο του  Μαστού (Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, ΕΧΕΜ, ΕΓΕΠΑΜ, Ε.Μ.Ε.Ι.Σ, Κολλέγιο Μαστολογίας κλπ.) και συμμετέχει στον υπό δημιουργία φορέα συνεργασίας συλλόγων, σωματείων,       εταιρειών κλπ. μαστού (Ελληνική Ομοσπονδία Εταιρειών Μαστού) σαν ιδρυτικό μέλος.

- Στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων, το Σωματείο εκπονεί και εκτελεί

    προγράμματα και μελέτες σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα,

   εργαστήρια και κλινικές. Επίσης μπορεί να αναλάβει την διεξαγωγή μελετών   

    που ανατίθενται από τρίτους ή και να αναθέσει μελέτες σε τρίτους.

- Το Σωματείο προκηρύσσει, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους,

          υποτροφίες για γιατρούς ή άλλους επιστήμονες με στόχο την μετεκπαίδευσή

          τους.    

   

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

       ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι ειδικευμένοι ακτινολόγοι της Ελλάδας και οι Έλληνες Ακτινολόγοι του εξωτερικού, με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και τεκμηριωμένη ενασχόληση με την απεικόνιση και θεραπεία των παθήσεων του μαστού. Μέλη μπορούν επίσης να γίνουν ειδικευμένοι ιατροί συναφών ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο μαστό. Εξαιρετικά και μόνο ιδρυτικά μέλη δύνανται να είναι και αναγνωρισμένου κύρους πρόσωπα, τα οποία, ανεξαρτήτως επαγγέλματος και ειδικότητας, έχουν διαπρέψει στο επιστημονικό τους πεδίο.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα.

α. Ιδρυτικά, είναι όσα έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Σωματείου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.

β. Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν, ύστερα από αίτησή τους, την οποία αποδέχεται το Διοικητικό Συμβούλιο οπουδήποτε και αν διαμένουν, εφόσον είναι ακτινολόγοι και έχουν τουλάχιστον τριετή πιστοποιημένη ενασχόληση με την απεικόνιση και επεμβατικές τεχνικές του μαστού και θετική πρόταση από ένα ιδρυτικό μέλος. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος θα πρέπει να είναι ειδικευμένος ιατρός. Μόνο οι ειδικευμένοι ακτινολόγοι έχουν δικαίωμα εκλογής στα όργανα της εταιρείας. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μη Έλληνες ειδικευμένοι ακτινολόγοι (corresponding members) καθώς και επιστήμονες συναφών γνωστικών αντικειμένων.

γ. Δόκιμα μέλη μπορεί να γίνουν ειδικευόμενοι ιατροί καθώς και ειδικευμένοι γιατροί που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα προσόντα για να γίνουν Τακτικά Μέλη. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα λόγου αλλά όχι δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο στις επιτροπές που θα ιδρυθούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων (εκπαίδευσης, οργάνωσης επιστημονικών συναντήσεων κλπ).

δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθεί επίτιμο μέλος ή ευεργέτης και να αποδοθεί σε αυτό άλλη ηθική διάκριση, σε ένδειξη τιμής, κάθε πρόσωπο, επιστήμονας ή πολίτης, που είτε προσέφερε ξεχωριστές υπηρεσίες στο Σωματείο, είτε διακρίθηκε για τη δραστηριότητά του υπέρ των σκοπών του. Τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του Σωματείου. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση και τον τίτλο αυτό μπορεί να αφαιρέσει μόνο η Γενική Συνέλευση με αιτιολογημένη απόφασή της.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου πρέπει α) να υποβληθεί έγγραφη αίτηση στο Σωματείο συνοδευόμενη από σχετικό βιογραφικό σημείωμα, β) να καταβληθεί στο Σωματείο το δικαίωμα εγγραφής και γ) να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για την έγκριση της αίτησης που θα διατάσσει την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Σωματείου.

 

Για ακτινολόγο του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε ή για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να αποφασίσει στην πρώτη τακτική συνεδρίαση από την υποβολή της, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της, κατόπιν αίτησης του υποψήφιου μέλους που υποχρεωτικά εισάγεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλει α] το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε 20 ευρώ και β] κάθε χρόνο ετήσια συνδρομή που ορίζεται σε 50 ευρώ. Υποχρεούται επίσης να καταβάλλει τις έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Για τα δόκιμα μέλη ορίζονται: α] δικαίωμα εγγραφής 20 ευρώ και β] ετήσια συνδρομή 30 ευρώ.

Τα μέλη του Σωματείου θα απολαμβάνουν ειδικών εκπτώσεων στις επιστημονικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές ημερίδες και συνέδρια που θα οργανώνει το Σωματείο.

Τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, αυτά επιβαρύνονται με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα του Σωματείου.

β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους ανατίθενται από τις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και να παράσχουν κάθε βοήθεια στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων του Σωματείου.

γ) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

δ) Να τηρούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα μέλη και τους ευεργέτες, υποχρεώνονται να καταβάλουν ανελλιπώς την συνδρομή τους, τακτική ή έκτακτη, όπως αυτή καθορίζεται με το παρόν καταστατικό ή με απόφαση της Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

στ) Κάθε Μέλος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το Σωματείο για την όποια αλλαγή προκύψει στο εργασιακό καθεστώς του (θέση, τμήμα, εταιρεία κοκ) εντός ενός τριμήνου από την επέλευση της εν λόγω αλλαγής.

ζ) Απαγορεύεται η σφράγιση της περιουσίας του Σωματείου  και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του από τα Μέλη του για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα α) να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον δεν εκκρεμούν οικονομικές οφειλές του προς το Σωματείο, β) να λαμβάνει μέρος στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου
 1. Κάθε Επίτιμο και Δόκιμο Μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου  και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου. Τα Επίτιμα και Δόκιμα  Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγονται και να εκλέγουν.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Σωματείου  έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από αυτό, αλλά ευθύνεται για τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο  μέχρι το τέλος του λογιστικού έτους της εξόδου του. Η αποχώρηση του μέλους θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Σωματείο τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποβάλει και να διαγράψει από το Μητρώο του Σωματείου  κάθε μέλος στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. μετά από αίτησή του
 2. όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα και για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο και αφού κληθεί εγγράφως και δεν συμμορφωθεί εντός μηνός.
 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δέκα (10) τακτικών μελών, εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου .
 4. Παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού
 5. Αρνείται να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου η με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποβολή ή διαγραφή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, προηγουμένως δε να δοθεί η δυνατότητα ακρόασης στο διαγραφόμενο μέλος. Στο διαγραφόμενο μέλος γνωστοποιούνται υποχρεωτικώς οι λόγοι διαγραφής και η σχετική απόφαση, κατά της οποίας δύναται να προσφύγει στην πρώτη μετά την γνωστοποίηση της απόφασης Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει.

Διαγραφόμενο μέλος δύναται με αίτησή του να επανεγγραφεί στο Σωματείο, αφού αποφασίσει αιτιολογημένα το όργανο που έκανε την διαγραφή του.

Επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε για μη εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων γίνεται με αίτησή του και με εξόφληση τυχόν οφειλόμενων εισφορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 10

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου  είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Όλα τα αξιώματα στην οργάνωση και διοίκηση του Σωματείου  είναι τιμητικά και άμισθα. Μέλη του Σωματείου  δεν δικαιούνται αμοιβής για τις υπηρεσίες που προσφέρουν εθελοντικά  στο Σωματείο ή λόγω αξιώματος. 

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

 1. Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν, εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του καταστατικού.
 2. Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ε.Ε. και τον Ισολογισμό. Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., να τροποποιεί το καταστατικό και να λύει το Σωματείο.
 3. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει. Το δικαίωμα της Γ.Σ. να παύει τα όργανα της διοίκησης δεν μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ. Σ.

Η Γ.Σ. των μελών συγκαλείται από το Δ.Σ., τακτικά μεν μια φορά ετησίως, προκειμένου να εκθέσει τα κατά τον προηγούμενο χρόνο πεπραγμένα και να υποβάλλει προς έγκριση τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό, καθώς και το σχέδιο δράσης για τον επόμενο χρόνο, έκτακτα δε με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών, η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.

Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και συνέρχεται ύστερα από αναγγελία του Γενικού Γραμματέα που κοινοποιείται στα μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την πραγματοποίησή της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μέχρι την έναρξη οποιασδήποτε Γ.Σ. έχει δικαίωμα κάθε μέλος να εξοφλήσει τις οφειλές του προς το Σωματείο. Αντιπροσώπευση των μελών της Γ.Σ. δεν επιτρέπεται ούτε για συμμετοχή ούτε για ψηφοφορία. Αν δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται αυτοδικαίως νέα συνέλευση για τα ίδια θέματα την ίδια ημέρα και ώρα την αμέσως επόμενη εβδομάδα χωρίς νέα πρόσκληση, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε αριθμός τακτοποιημένων οικονομικά μελών και αν παρευρίσκεται.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η Γ.Σ. συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. και με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου αυτού, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 12 του καταστατικού. Όταν στην τακτική Γ.Σ. παρευρίσκεται το ήμισυ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τότε αυτή μπορεί να συζητήσει και να λάβει απόφαση και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που η ίδια και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων θα αποφασίσει εφ’ όσον από το νόμο δεν απαγορεύεται τούτο. Οι έκτακτες όμως Γ.Σ. συζητούν και αποφασίζουν μόνο και αποκλειστικά στα θέματα για τα όποια συγκαλούνται.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ- ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει σε αυτήν ο Πρόεδρος του ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) κατά την έναρξη της συνεδρίασής της και εφόσον διαπιστωθεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι ευρίσκεται στην νόμιμη απαρτία, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της με ανάταση των χειρών των παρόντων μελών κατά απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει την διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, δίδει και αφαιρεί τον λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Όταν πρόκειται να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων του Σωματείου, η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τριμελή Εφορευτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη με ομοφωνία ή με ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία εκλέγουν τον πρόεδρό της που τον γνωστοποιούν στην Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την κατά το νόμο και το καταστατικό διενέργεια εκάστης εκλογής, συντάσσει και υπογράφει τα σχετικά πρακτικά ψηφοφορίας και διαλογής, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην Γ.Σ. που καταχωρούνται στα πρακτικά της και παραδίδει επί αποδείξει τα πρακτικά ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια, τις ενστάσεις και παν άλλο σχετικό έγγραφο στον πρόεδρό της.

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως διά βοής. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εξαιρετικά για την λήψη αποφάσεως για την διάλυση του Σωματείου ή για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου είναι μυστική. Όμοια γίνεται και όταν τίθενται σε ψηφοφορία θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση ή εγκρίσεως λογοδοσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε μέλους, με ανάταση του χειρός ή με απάντηση με ναι ή όχι στο σχετικό ερώτημα.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γ.Σ. μαζί με δύο (2) αναπληρωματικούς συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται τριετής.

Τα μέλη του Δ.Σ. που εκπίπτουν του αξιώματός τους κατά τη διάρκεια της θητείας για οποιοδήποτε λόγο (θανάτου, διαγραφής, παραιτήσεως κλπ.) αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως του Δ.Σ. συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή του αναγκαίου αριθμού συμβούλων και ισαρίθμου αναπληρωματικών για το υπόλοιπο της θητείας του υπάρχοντος  Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. συνέρχεται σε σώμα μέσα σε 15 ημέρες από της εκλογής του με επιμέλεια και ευθύνη εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και κατανέμει τα αξιώματα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερα από ένα από τα αξιώματα αυτά.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ανακληθούν από την Γ.Σ., οποιαδήποτε στιγμή, με πλειοψηφία των παρόντων σ' αυτήν και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, που όμως δεν πρέπει να είναι λιγότερα των δυο πέμπτων (2/5) των εγγεγραμμένων μελών. Σε τέτοια περίπτωση η Γ.Σ. αποφασίζει ταυτόχρονα την άμεσο σύγκληση νέας Γ.Σ. και ορίζει τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως αυτής.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα μέλη τούτου σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν τρία μέλη εγγράφως στην δε σχετική πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση υπογράφεται και από τον Γενικό Γραμματέα. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν βρίσκονται τουλάχιστο 3 μέλη του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο στην σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον θέτει για έγκριση στην τακτική Γ.Σ., υποβάλλει τον απολογισμό και λογοδοτεί στην τακτική Γ.Σ. για την περασμένη διαχειριστική περίοδο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για την λειτουργία του Σωματείου, συγκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε τακτική και έκτακτη Γ.Σ, εγγράφει ή διαγράφει μέλη με όσα ορίζονται στο παρόν, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου κλπ.

ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό, καθώς και τη Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς το Σωματείο, σε όλες τις σχέσεις του με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, το Ελληνικό Δημόσιο, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Διοικητικής Αρχής, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και παντός Οργανισμού, μπορεί δε να αναθέσει σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο ή σε δικηγόρο ή σε λογιστή ή και σε τρίτο πρόσωπο την εκπροσώπησή του για ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, εξουσιοδοτώντας ή παρέχοντας σχετική πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα αυτά.

γ) Διοικεί τις υπηρεσίες του Σωματείου και κατευθύνει τις ενέργειες των οργάνων του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

δ) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

ε) Εκδίδει και υπογράφει για λογαριασμό του Σωματείου πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.

στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ) Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.

η) Κινεί, τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το Σωματείο και φυλάσσει το βιβλιάριο καταθέσεων.

θ) Ελέγχει και τηρεί τα βιβλία του Σωματείου.

ι) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών.

 1. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενέργειές του.

ΑΡΘΡΟ 19

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 1. Ο Αντιπρόεδρος:

α. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

β. Καθοδηγεί τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρώνει σε έκτακτες περιπτώσεις χωρίς διατυπώσεις.

γ. Συνεργάζεται με τα λοιπά όργανα του Σωματείου, συντονίζει το έργο αυτών και  παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο από τα αρχεία που τηρεί η Γραμματεία.

δ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

 1. Τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληροί ένας από τους συμβούλους που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Ταμίας.

ΑΡΘΡΟ 20

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα βιβλία του Σωματείου και τα αρχεία αυτού, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., που τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τα θέτει για έγκριση και υπογραφή στους λοιπούς συμβούλους. Επίσης, εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής, βάσει αποφάσεως του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., τα οποία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και διεξάγει την αλληλογραφία.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο του Σωματείου. Διενεργεί τις εισπράξεις βάσει αριθμημένων και θεωρημένων από την Εξελεγκτική Επιτροπή διπλοτύπων αποδείξεων, τις οποίες υπογράφει και σφραγίζει με τη σφραγίδα του Σωματείου. Διενεργεί τις πληρωμές βάσει των προαναφερθέντων ενταλμάτων πληρωμής. Καταθέτει στην Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα ποσά που εισπράττει για το Σωματείο εφ' όσον υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, ενώ δύναται, όπως και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (ενεργώντας ο καθένας μόνος του και χωριστά) να προβαίνει σε αναλήψεις από την τράπεζα οποιουδήποτε ποσού. Επίσης, τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και τα Δικαιολογητικά της Ταμειακής διαχειρίσεως. Τούτον αναπληρώνει ένας από τους λοιπούς συμβούλους με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό. Από τα τακτικά μέλη εκλέγεται ο Πρόεδρός της, που διευθύνει τις συνεδριάσεις της και επιμελείται της συντάξεως της εκθέσεως ελέγχου.

Η Επιτροπή αυτή εκλέγεται από την Τακτική Γ.Σ. ταυτόχρονα με το Δ.Σ., έχει την ίδια θητεία με αυτό, που αρχίζει και τελειώνει όπως και η θητεία του Δ.Σ. και τα Μέλη της ανακαλούνται όπως και τα Μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.

Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται σε σώμα για την κατανομή των αξιωμάτων μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή της, με ευθύνη και επιμέλεια εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει κάθε στιγμή την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, τόσο ως προς την νομιμότητα των πράξεων όσο και ως προς την ορθότητα της διαχειρίσεως της περιουσίας του Σωματείου από το Δ.Σ. και συντάσσει σχετική έκθεση, που ανακοινώνει στην Τακτική Γ.Σ.

Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Δ.Σ. ώστε δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Ε.Ε. και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. με μόνο θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και εκτάκτους. Τακτικοί είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής, β) η ετήσια συνδρομή και γ) η πρόσοδος της περιουσίας του Σωματείου.

Έκτακτοι είναι: α) Οι εισφορές των μελών, που αποφασίζει η Γ.Σ. και β) οι εθελοντικές παροχές από ελευθεριότητα τρίτων ή μελών προς το Σωματείο (δωρεές - κληρονομιές κ.λπ.) και οι ενισχύσεις του Κράτους και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινωφελών οργανισμών, γ) τα έσοδα από διοργάνωση επιστημονικών ή άλλων εκδηλώσεων κλπ, και δ) οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοτήματα ιδιωτών, φαρμακευτικών εταιρειών, ή οργανισμών και ε) τυχόν κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς το Σωματείο γίνονται πάντοτε επώνυμα.

Η διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου ανήκει στο Δ.Σ. αυτού, που υπόκειται στον έλεγχο της Ε.Ε. και της Γ.Σ. Η διαχειριστική περίοδος της εταιρίας ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Απαγορεύεται η διάθεση περιουσίας του Σωματείου για σκοπούς άσχετους προς τους σκοπούς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κάθε τρία χρόνια στην τακτική Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. του Σωματείου μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ. Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στο χώρο της Γ.Σ. και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ. για την ψηφοφορία.

Υποψήφιος για τα Συλλογικά Όργανα του Σωματείου δικαιούται να είναι κάθε μέλος του Σωματείου που είναι ταμειακά τακτοποιημένο και έχει εγγραφεί τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν από τις  εκλογές. Η ψηφοφορία διεξάγεται χωριστά για κάθε περίπτωση. Κάθε εκλογέας δικαιούται να περιλάβει στο ψηφοδέλτιο τόσους υποψηφίους, όσος είναι και ο αριθμός που προβλέπεται για κάθε αξίωμα, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών.

Την σειρά επιτυχίας την καθορίζει ο αριθμός των ψήφων, αρχίζοντας από εκείνον που έλαβε τους περισσότερους και τελειώνοντας σε εκείνον που έλαβε τους λιγότερους. Οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας αποτελούν τα τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά.

ΑΡΘΡΟ 25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 1. Για να γίνει τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται, για μεν την απαρτία της Γ.Σ. η παρουσία του 1/2 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την λήψη απόφασης η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.
 2. Η πρώτη μετά τη νόμιμη σύσταση του Σωματείου Γ.Σ. των μελών θα γίνει με ευθύνη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για σύγκληση τακτικής Γ.Σ., το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με μόνο θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή των μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.
 3. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, με τους οποίους θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Σωματείου. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από την Γ.Σ. και δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του καταστατικού.
 4. Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από την Γ.Σ. στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία α) Μητρώου των μελών του Σωματείου και β) Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γ.Σ. γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. δ) Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ε. Ε. ε) Εσόδων - Εξόδων και στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. μπορεί να θεσπισθεί η τήρηση και άλλων βιβλίων. Τα Μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων των βιβλίων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, επακολουθεί εκκαθάριση της περιουσίας, όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

28.1. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει εκλεγεί από τα Ιδρυτικά Μέλη και αποτελείται από τους εξής:

 1. Γεωργούντζο Βασίλειο του Αθανασίου
 2. Γκιάτα Αβραάμ του Αντωνίου
 3. Δημητρόπουλο Νικόλαο του Δημητρίου
 4. Ιωαννίδου Μαριάνα του Αλεξάνδρου
 5. Μαλακάση Πέτρο του Ξενοφώντα

Τα αναπληρωματικά μέλη είναι:

 1. Γκιζά Καλλιρόη του Δημητρίου
 2. Ταρασίδου Όλγα του Κων/νου

28.2. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής διαρκεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 29

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

 Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει μεταξύ των Μελών σχετικά με τη λειτουργία, ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού καθώς και κάθε διαφορά μεταξύ τους, προερχόμενη από το παρόν, θα κρίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 30

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, των σχετικών διατάξεων των περί Σωματείων και Ενώσεων Νόμων και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του εισαγωγικού αυτού Νόμου.

2.Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα με το τελευταίο τούτο, εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και υπογράφεται από τους ίδιους κατά τον ακόλουθο τρόπον.

 

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

 

 

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο & Όνομα πατέρα

Επάγγελμα - Υπογραφή

1.

ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ

2.

ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓ. ΠΑΝΕΠ. TEXAS

3.

ΓΚΙΖΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

4.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓ. ΕΚΠΑ

5.

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

6.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ

7.

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

8.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΑΘ. ΠΑΝΕΠ. LEUVEN

9.

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

10.

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ. ΕΚΠΑ

11.

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

12.

ΚΟΥΡΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΟΛΓΑ  ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

13.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘ/ΑΝΑΤΟΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΚΠΑ

14.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

15.

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

16.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

17.

ΠΗΛΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

18.

ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

19.

ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

20.

ΤΑΤΑΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

21.

ΤΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ

22.

ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr