ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι ειδικευμένοι ακτινολόγοι της Ελλάδας και οι Έλληνες Ακτινολόγοι του εξωτερικού, με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και τεκμηριωμένη ενασχόληση με την απεικόνιση και θεραπεία των παθήσεων του μαστού. Μέλη μπορούν επίσης να γίνουν ειδικευμένοι ιατροί συναφών ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο μαστό. Εξαιρετικά και μόνο ιδρυτικά μέλη δύνανται να είναι και αναγνωρισμένου κύρους πρόσωπα, τα οποία, ανεξαρτήτως επαγγέλματος και ειδικότητας, έχουν διαπρέψει στο επιστημονικό τους πεδίο.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα.

α. Ιδρυτικά, είναι όσα έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του Σωματείου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.

β. Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν, ύστερα από αίτησή τους, την οποία αποδέχεται το Διοικητικό Συμβούλιο οπουδήποτε και αν διαμένουν, εφόσον είναι ακτινολόγοι και έχουν τουλάχιστον τριετή πιστοποιημένη ενασχόληση με την απεικόνιση και επεμβατικές τεχνικές του μαστού και θετική πρόταση από ένα ιδρυτικό μέλος. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος θα πρέπει να είναι ειδικευμένος ιατρός. Μόνο οι ειδικευμένοι ακτινολόγοι έχουν δικαίωμα εκλογής στα όργανα της εταιρείας. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν, χωρίς δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μη Έλληνες ειδικευμένοι ακτινολόγοι (corresponding members) καθώς και επιστήμονες συναφών γνωστικών αντικειμένων.

γ. Δόκιμα μέλη μπορεί να γίνουν ειδικευόμενοι ιατροί καθώς και ειδικευμένοι γιατροί που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα προσόντα για να γίνουν Τακτικά Μέλη. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα λόγου αλλά όχι δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν με ένα εκπρόσωπο στις επιτροπές που θα ιδρυθούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων (εκπαίδευσης, οργάνωσης επιστημονικών συναντήσεων κλπ).

δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθεί επίτιμο μέλος ή ευεργέτης και να αποδοθεί σε αυτό άλλη ηθική διάκριση, σε ένδειξη τιμής, κάθε πρόσωπο, επιστήμονας ή πολίτης, που είτε προσέφερε ξεχωριστές υπηρεσίες στο Σωματείο, είτε διακρίθηκε για τη δραστηριότητά του υπέρ των σκοπών του. Τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του Σωματείου. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση και τον τίτλο αυτό μπορεί να αφαιρέσει μόνο η Γενική Συνέλευση με αιτιολογημένη απόφασή της.

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου πρέπει α) να υποβληθεί έγγραφη αίτηση στο Σωματείο συνοδευόμενη από σχετικό βιογραφικό σημείωμα, β) να καταβληθεί στο Σωματείο το δικαίωμα εγγραφής και γ) να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για την έγκριση της αίτησης που θα διατάσσει την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Σωματείου.

 

Για ακτινολόγο του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε ή για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να αποφασίσει στην πρώτη τακτική συνεδρίαση από την υποβολή της, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή της, κατόπιν αίτησης του υποψήφιου μέλους που υποχρεωτικά εισάγεται σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλει α] το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε 20 ευρώ και β] κάθε χρόνο ετήσια συνδρομή που ορίζεται σε 50 ευρώ. Υποχρεούται επίσης να καταβάλλει τις έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Για τα δόκιμα μέλη ορίζονται: α] δικαίωμα εγγραφής 20 ευρώ και β] ετήσια συνδρομή 30 ευρώ.

Eιδικά για τα έτη 2017 και 2018 , λόγω δυσχερών οικονομικών συνθηκών, αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. Να μην υπάρχει κόστος εγγραφής και η ετήσια συνδρομή να είναι 10 ευρώ.

Τα μέλη του Σωματείου θα απολαμβάνουν ειδικών εκπτώσεων στις επιστημονικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές ημερίδες και συνέδρια που θα οργανώνει το Σωματείο.

Τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέραν των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών, αυτά επιβαρύνονται με τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα του Σωματείου.

β) Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους ανατίθενται από τις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και να παράσχουν κάθε βοήθεια στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων του Σωματείου.

γ) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

δ) Να τηρούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα μέλη και τους ευεργέτες, υποχρεώνονται να καταβάλουν ανελλιπώς την συνδρομή τους, τακτική ή έκτακτη, όπως αυτή καθορίζεται με το παρόν καταστατικό ή με απόφαση της Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

στ) Κάθε Μέλος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το Σωματείο για την όποια αλλαγή προκύψει στο εργασιακό καθεστώς του (θέση, τμήμα, εταιρεία κοκ) εντός ενός τριμήνου από την επέλευση της εν λόγω αλλαγής.

ζ) Απαγορεύεται η σφράγιση της περιουσίας του Σωματείου  και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του από τα Μέλη του για οποιοδήποτε λόγο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

  1. Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα α) να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον δεν εκκρεμούν οικονομικές οφειλές του προς το Σωματείο, β) να λαμβάνει μέρος στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου
  1. Κάθε Επίτιμο και Δόκιμο Μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου  και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου. Τα Επίτιμα και Δόκιμα  Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγονται και να εκλέγουν.

 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Σωματείου  έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε από αυτό, αλλά ευθύνεται για τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο  μέχρι το τέλος του λογιστικού έτους της εξόδου του. Η αποχώρηση του μέλους θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο Σωματείο τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποβάλει και να διαγράψει από το Μητρώο του Σωματείου  κάθε μέλος στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. μετά από αίτησή του
  2. όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα και για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο και αφού κληθεί εγγράφως και δεν συμμορφωθεί εντός μηνός.
  3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δέκα (10) τακτικών μελών, εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου .
  4. Παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού
  5. Αρνείται να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου η με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποβολή ή διαγραφή θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, προηγουμένως δε να δοθεί η δυνατότητα ακρόασης στο διαγραφόμενο μέλος. Στο διαγραφόμενο μέλος γνωστοποιούνται υποχρεωτικώς οι λόγοι διαγραφής και η σχετική απόφαση, κατά της οποίας δύναται να προσφύγει στην πρώτη μετά την γνωστοποίηση της απόφασης Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει.

Διαγραφόμενο μέλος δύναται με αίτησή του να επανεγγραφεί στο Σωματείο, αφού αποφασίσει αιτιολογημένα το όργανο που έκανε την διαγραφή του.

Επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε για μη εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων γίνεται με αίτησή του και με εξόφληση τυχόν οφειλόμενων εισφορών.

Στοιχεία επικοινωνίας

EAME

Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος

Δ Σεμιτέλου 6, ΑΘΗΝΑ 11528

T210 7780210

Einfo@eame.gr